Aylık Arşiv:: Kasım 2015

Metin Aydoğan
altıok1resim1
Altıok, Türk Devrimi’nin yarattığı bir çağdaşlaşma izlencesi (programı) ve ezilen ulusların tümüne örnek oluşturan bir kalkınma yönetimidir. Temelinde, altı ilkenin tümüne tek tek ya da bütün olarak yön veren, tam bağımsızlık ve ulusal egemenlik anlayışı vardır. Bu anlamıyla altıok, bir dünya görüşüdür. İlkeler, birbirinden kopuk, biçimsel belirlemeler değil, birbirini tamamlayan ve birlikte değerlendirildiğinde anlamı olan...
Metin Aydoğan
altıok1resim1
Altıok, yaymaca amaçlı sıradan bir tanımlama değil; direniş içinde oluşan, yaşama bağlı ve geleceğe yön veren ilkeler bütünüdür. Geri kalmışlıktan kurtularak gelişmek isteyen bir ulusun, kalkınıp güçlenmek için izleyeceği yolu gösterir. Bu işin nasıl yapılacağını açıklar. İnsanı esas alır, bilime ve gerçeklere dayanır. Herşeyden önce, “çok yönlü, ileri ve çağın gereklerine uygun” belirlemeler; “halka...
Metin Aydoğan
Küreselleşme ve Gelişmiş Ülkeler
Dünya serbest ticaretinin kurucu ve koruyucusu olan ABD, artık bir azgelişmiş ülke ürünü olan tekstil ürünlerine sürekli olarak kota koyup, anti-damping vergileri getirmekte ve bu ülke mallarının ABD’ye girmesini önlemektedir. AB, 1999 yılında Türk demir-çeliğine anti-damping soruşturması başlattı. Oysa soruşturmayı gerektirecek herhangi bir tecimsel sorun yoktu. AB Komisyonu, Birliğin kurulmasında önemli yeri olan Avrupa...
Metin Aydoğan
Ortadoğu'da Neler Oluyor Türkiye Ne Yapıyor
06 Temmuz 2015 tarihinde yayınladığımız bu yazıyı Ortadoğu’daki son gelişmeler nedeniyle yeniden yayınlıyoruz. “Türkler bize ihanet etti… Kürtler bize sadık… Ortadoğu’da bir Kürt devleti kurulmalıdır.Kurulacak bağımsız Kürt devleti; Suriye, Irak, İran ve Türkiye’den toprak almalıdır. Bu devlet Bulgaristan’dan Japonya’ya kadar uzanan bölgede en Amerikan yanlısı ülke olacaktır”. Ralph Peters –American Enterprise lnstitute Üyesi, Armed Forces Journal...
Metin Aydoğan
Ortadoğu'da Sular Isınıyor
12 Kasım’da yayınladığımız “Ortadoğu’da Sular Isınıyor”  başlıklı yazımızı Suriye’deki gelişmeler nedeniyle yeniden yayınlıyoruz. Rusya’nın Ortadoğu’ya inmesi, Suriye’yle sınırlı geçici bir girişim değil, geleceği etkileyecek önemli bir olaydır. Rusya, eski Sovyetler Birliği değildir; Çarlığa geri dönmüştür. Suriye onun “sıcak denize inmesinin” tek şansıdır. Dış politikasını, Ukrayna ve Kırım’dan sonra Ortadoğu’da eylemsel güce dönüştürmüştür. Küresel kapışmada...
Metin Aydoğan
1923lübiröğretmenlesöyleşiresim1
24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor ve bu yazıyı öğretmenlerimize saygı için yayınlıyoruz. 1928 yılında köyde okuma yazma bilen hemen hiç yokken, 1941 yılında okuma yazma oranı yüzde 86’ydı. Köyün bütün çocukları okula gidiyordu. Şimdi, aynı köyde benim okuttuğum çocuklar, elektrik kesilirse jeneratörlerini çalıştırıyorlar; üniversiteye giden pek çok öğrencim oldu; arıcılık, tütüncülük, orman reçineciliği, marangozluk...
Metin Aydoğan
Atatürk'ün Dış Politikası
Atatürk uyguladığı dış politika sonucunda, Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren ve Lozan‘dan kalan sorunları çözdü ve Tuna boylarından Orta Asya‘ya Rusya’dan Basra’ya dek geniş bir alanı, emperyalist devletlerin etkili olamadığı barış bölgesi durumuna getirdi. Bu başarı, aynı zamanda, Türkiye’nin dört bir yanının, dostluğa dayalı, sağlam bir güvenlik kuşağıyla çevrelenmesi demekti. Yunanistan’la olan göç ve azınlık sorunlarını çözdü, Boğazlar üzerindeki egemenlik sınırlarını Montreux’de kaldırttı. Hatay...
Metin Aydoğan
Cumhuriyet Halk Partisinin Kısa Tarihi - 4
“Türkiye, demokrasiyi karşılaştığı tehlikelerden dünya çapında korumak için kurulmuş olan Batı ittifak sistemine ve onun temel direği olan NATO’ya sarsılmaz bir sadakatle bağlıdır. Türkiye bu bağlılığı aynı zamanda kaçınılmaz bir ödev saymaktadır.”  CHP 16. Kurultay Bildirisi-1962 Yedinci Kurultay: Mc Carthycilik Türkiye’de 7.Kurultay’da, o dönemde Amerika’da çok yaygın olan anti-komünist yükselişe uygun, öyle uygulamalar yapıldı...
Metin Aydoğan
“Milletler, egemenliklerini geçici bile olsa bırakacağı meclislere dahi gereğinden fazla inanmamalı ve güvenmemelidir. Çünkü meclisler bile despotluk yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluktan daha tehlikeli olabilir. Meclislerin öyle kararları olabilir ki, bu kararlar milletin hayatına giderilmesi mümkün olmayan zararlar verebilir.” Mustafa Kemal Atatürk– Ocak 1923 İsmet İnönü ve Kemalizm’den Geri Dönüş (1938-1945) Cumhuriyet Halk...
Metin Aydoğan
 1923-1938 arasında geçerli olan siyasi düzen ve bu düzenin biçim verdiği parti yaşamı, yalnızca görünüşte tek partili sistemdir. Nüfusun yüzde seksenini köylülüğün oluşturduğu, çağdaş sınıfların oluşmadığı, sanayisiz bir toplumda yapılması gereken; olmayan sınıflara, bu sınıfların olmayan bireylerine, istemi olmayan özgürlükler getirmek değil, ulusal politikalar geliştirecek siyasi birliğin sağlanmasıydı. Bu ise ancak ulusun her kesimini...